دانلود فایل word فرافکني در اشعار مسعود سعدسلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فرافکني در اشعار مسعود سعدسلمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

از دیرباز، علم روانشناسی با ادبیات گره خورده است و میتوان درآثار شاعران و نویسندگان، مفاهیم روان شناسی را یافت. فرافکنی یکی از این مفاهیم است که برای اولین بار در آثار فروید ظهور کرد. فرافکنی به معنی این است که کسی به طور ناخودآگاه و گاهی خود آگاه، گناه خود را به دیگران نسبت دهد و به آرامش درونی برسد. مسع ود سعد سلمان شاعر اواخر قرن پنجم و آغاز قرن ششم که هجده سال از عمر خود را در زندان گذرانده، همواره به دنبال راهی برای آرامش خود است. در این مختصر سعی شده است، به روش توصیفی- تحلیلی مفاهیم فرافکنی در دیوان شعر مسعود سعد سلمان بررسی شود. نتیجه حاکی از آن است که این شاعر بزرگ در قصاید خود گاه به طور خودآگاه و گاه به صورت ناخودآگاه دست به فرافکنی زده است و این نکته نیز قابل توجه است که فرافکنی به قضا و قدر نیز در دیوان مسعود سعد سلمان قابل مشاهده بوده و از مشخصههای بارز شعری این شاعر بزرگ میتوان دانست.

لینک کمکی